Polityka prywatności

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2023

O NINIEJSZEJ POLITYCE

Firma Cepheid szanuje prywatność danych osobowych Użytkownika i poważnie podchodzi do kwestii ich ochrony.  Niniejsza polityka („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób firma Cepheid, jej podmioty stowarzyszone, zależne lub powiązane, których pełna lista znajduje się tutaj (łącznie „Cepheid”, „nasze”, „nas” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje, udostępnia, przekazuje i przetwarza dane zebrane od Użytkownika i o Użytkowniku.

Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji danej osoby lub co do których można zasadnie przyjąć, że są powiązane z daną osobą. Mogą to być elementy takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, adres protokołu internetowego („IP”) urządzenia elektronicznego używanego przez daną osobę lub inny numer identyfikacyjny (nawet w przypadku braku innych informacji identyfikujących). Dane statystyczne i nieumożliwiające identyfikacji dane metryczne nie są uważane za Dane osobowe.

Spółka zależna, stowarzyszona lub powiązana firmy Cepheid, z którą Użytkownik wchodzi w interakcje, jest, w stosownych przypadkach, administratorem danych (lub jego odpowiednikiem w świetle obowiązującego prawa) odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych. Listę odpowiednich podmiotów prawnych, które działają jako administratorzy danych, można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszej Polityki.

ZAKRES

Niniejsza Polityka opisuje rodzaje Danych osobowych Użytkownika, które możemy gromadzić, przetwarzać lub ujawniać, oraz sposób, w jaki, korzystając z odpowiednich praw, Użytkownik może zarządzać tym przetwarzaniem. Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia informacji online i offline — w tym podczas korzystania przez Użytkownika z obsługiwanych przez nas witryn internetowych, subdomen lub aplikacji mobilnych, podczas dostarczania przez nas Użytkownikowi produktów i/lub usług bądź powiadamiania go o przedmiotach, które mogłyby go zainteresować, oraz w innych sytuacjach, w których kontaktuje się on z nami osobiście, telefonicznie lub pocztą — w przypadku, gdy zamieszczono niniejszą Politykę lub odwołano się do niej. 

Może się zdarzyć, że w konkretnych okolicznościach Użytkownik otrzyma informacje na temat ochrony prywatności, które są odrębne od niniejszej Polityki, na przykład informacje o zasadach dotyczących prywatności danych obowiązujących w odniesieniu do określonych działań, takich jak rekrutacja. W zakresie, w odniesieniu do którego Użytkownik otrzymał takie inne informacje, mają one zastosowanie i regulują nasze interakcje z Użytkownikiem. W przypadku udostępnienia nam przez Użytkownika Danych osobowych innych osób, jest on odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o sposobie, w jaki będziemy przetwarzać ich dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, za uprzednie uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód.

Zobowiązujemy się do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik nie chce przekazywać nam swoich Danych osobowych, niektóre produkty i/lub usługi mogą stać się dla niego niedostępne. Korzystanie z dowolnej platformy lub wszystkich tych platform przez Użytkownika oznacza, że został on powiadomiony o tym, że gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje o nim w sposób opisany w niniejszej Polityce w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Nawiązujemy kontakty z różnymi osobami z wielu różnych powodów. Interakcje te mogą skutkować bezpośrednim lub pośrednim uzyskaniem przez nas dostępu do Danych osobowych Użytkownika.  W poniższej tabeli przedstawiono sposoby, w jakie możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Dane osobowe, naszą podstawę prawną do przetwarzania informacji o Użytkowniku oraz potencjalnych odbiorców tych informacji.  Należy pamiętać, że nie wszystkie przypadki mogą mieć zastosowanie w każdych okolicznościach.   

OGÓLNE KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Poniższa tabela określa kategorie i źródła Danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki, a także cele i podstawy prawne takiego przetwarzania.  Należy pamiętać, że elementy zawarte w tej tabeli mogą być udostępniane, odbierane lub przetwarzane przez firmę Cepheid, naszych partnerów, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług bądź pomagają nam ulepszać nasze działania marketingowe lub administracyjne, lekarzy, pacjentów, osoby z prawem dostępu do Danych osobowych na mocy przepisów prawa i osoby zaangażowane w potencjalne transakcje biznesowe.

Informacje o tożsamości i dane kontaktowe
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, stanowisko, numery licencji zawodowych, nazwa użytkownika i hasło do konta, adres IP oraz krajowy identyfikator dostawcy usług opieki zdrowotnej lub numer licencji stanowej

Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Cepheid, jak wyszczególniono tutaj;

Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu promowania jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

Informacje demograficzne
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność i data urodzenia

Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Cepheid, jak wyszczególniono tutaj;

Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

Informacje handlowe i finansowe
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Rejestry transakcji, produkty i usługi (zakupione, uzyskane lub rozważane), wymagana dokumentacja, rejestry obsługi klienta, historia transakcji finansowych, transfery wartości i numer rachunku bankowego

Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Cepheid, jak wyszczególniono tutaj;

Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

Informacje dotyczące edukacji i doświadczenia zawodowego
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Tytuł zawodowy lub stanowisko, pracodawca, numer krajowego identyfikatora dostawcy usług opieki zdrowotnej, umiejętności zawodowe, historia zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, specjalistyczne szkolenia, odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze oraz historia rejestracji na nasze wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, profil na portalu LinkedIn

Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy Cepheid, jak wyszczególniono tutaj;

Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

Informacje techniczne
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Adresy IP, typ i język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory reklamowe powiązane z urządzeniem Użytkownika (takie jak Identifier for Advertising (IDFA) firmy Apple lub Android Advertising ID (AAID)), data i godzina korzystania z naszych produktów i usług, Uniform Resource Locators czyli adresy URL (tj. adresy witryn internetowych) odwiedzane przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług oraz po zakończeniu korzystania z nich, aktywność w naszych produktach i usługach oraz odsyłających do nich witrynach lub aplikacjach, dane zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii oraz informacje geolokalizacyjne Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy  Cepheid, jak wyszczególniono tutaj;

Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu wspomagania leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

Informacje o stanie zdrowia
Przykłady przetwarzanych Danych osobowych Źródła Danych osobowych Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych
Informacje dotyczące leczenia, w tym data urodzenia, płeć, daty leczenia, historia medyczna i informacje o leczeniu, wyniki leczenia zgłaszane przez pacjenta (np. odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety), zdjęcia rentgenowskie, obrazy uzyskane za pomocą rezonansu magnetycznego, skany medyczne, aktywność użytkowników, zdjęcia i filmy z leczenia, szczegóły dotyczące zakończenia i stosowania terapii oraz korespondencja ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej i/lub pacjentem, w tym nagrania audio i/lub wideo z telekonsultacji, informacje o alergiach; informacje o ubezpieczeniu medycznym i szczegóły z tym związane. Bezpośrednio od Użytkownika; z jego urządzeń; od naszych partnerów biznesowych; z publicznie dostępnych źródeł; od lekarza; od pacjentów; od innych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych firmy  Cepheid, jak wyszczególniono tutaj; Aby dostarczyć Użytkownikowi nasze produkty i usługi; aby komunikować się z Użytkownikiem; w celu zidentyfikowania i uwierzytelnienia Użytkownika; w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkownika; w celu wykrywania incydentów naruszających bezpieczeństwo; w celu ochrony przed złośliwymi lub nielegalnymi działaniami; aby oferować lub dostarczać nasze produkty i usługi; aby zadbać o odpowiednie korzystanie z naszych produktów i usług; aby ulepszać nasze produkty i usługi; do krótkotrwałego, przejściowego użytku; do celów administracyjnych; do celów marketingowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju; i/lub w celu zapewnienia odpowiedniej jakości

Do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów; w interesie publicznym; w celu spełnienia obowiązku prawnego; w celu wykonania umowy; w celu ochrony żywotnych interesów; w celu leczenia i/lub postawienia diagnozy; w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów/usług/urządzeń medycznych; w okolicznościach, w których poprosiliśmy o zgodę i ją otrzymaliśmy; oraz w innych celach, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo, w zależności od rodzaju Danych osobowych

 

USTAWA HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA)

W przypadku pacjentów mieszkających w Stanach Zjednoczonych należy pamiętać, że niniejsza Polityka różni się od informacji o praktykach dotyczących ochrony prywatności zgodnych z amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) stosowanej przez lekarza, która opisuje sposób wykorzystywania i ujawniania gromadzonych przez niego umożliwiających identyfikację pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, a także wszelkich innych stosowanych przez niego praktykach ochrony prywatności. Dane osobowe, które otrzymujemy w imieniu lekarza Użytkownika, nie podlegają niniejszej Polityce.

DANE ZAGREGOWANE, ZANONIMIZOWANE I POZBAWIONE SZCZEGÓŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ

Firma Cepheid może przetwarzać dane zanonimizowane / pozbawione szczegółów umożliwiających identyfikację. Są to dane, z których usunięto cechy pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, aby nie można było ustalić jego tożsamości, a informacje te nie są wtedy uznawane za Dane osobowe w świetle przepisów o ochronie danych. Aby takie dane można było uznać za nieumożliwiające identyfikacji, w Stanach Zjednoczonych należy m.in. usunąć z chronionych informacji zdrowotnych identyfikatory wymagane zgodnie z HIPAA, 45 CFR
 164.514(b)(2). Podstawą prawną anonimizacji Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes biznesowy, badania naukowe lub historyczne i/lub cele statystyczne, zgoda lub inne cele, które mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo.

Możemy również uzyskiwać i wykorzystywać w dowolnym celu określone rodzaje zestawów połączonych danych, takich jak dane demograficzne („Dane zagregowane”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Danych osobowych Użytkownika, ale nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio jego tożsamości. Na przykład możemy łączyć pewne dane Użytkownika dotyczące technologii informatycznej z danymi innych osób w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji w naszej witrynie. Jeśli jednak ponownie połączymy lub scalimy Dane zagregowane z danymi osobowymi, w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, takie połączone dane będziemy traktować jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką.

ŁĄCZENIE INFORMACJI

Łączymy informacje, które zbieramy w witrynie, z informacjami, które otrzymujemy od Użytkownika osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji. Łączymy również informacje podane przez użytkownika z informacjami uzyskanymi od osób trzecich, dostawców usług, źródeł ogólnodostępnych oraz naszych spółek zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych.

INFORMACJE ZEBRANE OD DZIECI

Nasze witryny i aplikacje są przeznaczone dla osób dorosłych. Nie zbieramy świadomie Danych osobowych dzieci w wieku 17 lat lub młodszych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny uważa, że jego dziecko przekazało nam informacje, może wysłać do nas wiadomość e-mail lub napisać do nas, korzystając z danych w sekcji „Kontakt” poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Możemy przekazywać, przetwarzać i przechowywać dane Użytkownika w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub innych krajach. Nasze podmioty stowarzyszone lub inni zewnętrzni usługodawcy mogą również przekazywać, przetwarzać lub przechowywać dane Użytkownika w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Nasze witryny i działalność biznesowa mogą podlegać przepisom prawa Stanów Zjednoczonych, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika.

TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH

Możemy przekazywać Dane osobowe Użytkownika odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym te Dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Przekazując w ten sposób Dane osobowe Użytkownika, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie ochrony danych zgodnie z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi w kraju Użytkownika, w tym z wymogami dotyczącymi transgranicznego transferu danych. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka konieczności ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Podobnie jak w przypadku wszystkich witryn, aplikacji, produktów i usług nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa gromadzonych danych przez cały czas.

SPRZEDAŻ LUB TRANSFER DANYCH

W przypadku przeprowadzenia przez nas sprzedaży lub transferu wszystkich lub niektórych naszych aktywów lub operacji biznesowych poprzez transakcję na akcjach lub aktywach, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane organizacji nabywającej, która będzie zobowiązana do przestrzegania co najmniej takich samych lub wyższych standardów ostrożności w zakresie przetwarzania Danych osobowych. W przypadku sprzedaży lub transferu, jeśli wymagają tego przepisy prawa, Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł wycofać swoją zgodę lub, w stosownych przypadkach, skorzystać z innych praw dostępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisanych w sekcji „Prawa i wybory” niniejszej Polityki w odniesieniu do przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych przez przejmującego.

PLIKI COOKIE, OBRAZY WEB BEACON I INNE NARZĘDZIA ŚLEDZĄCE

Jak wskazano w powyższej tabeli, interakcja Użytkownika z naszymi witrynami internetowymi stanowi dodatkowe źródło gromadzonych informacji.  Możemy używać plików cookie, obrazów web beacon i innych technologii („plików cookie”), aby móc oceniać i ulepszać zawartość lub funkcje oferowanych przez nas produktów i usług. Informacje o Użytkowniku zbieramy na kilka sposobów:

 • Obrazy web beacon
 • Piksele
 • Tagi
 • Śledzące pliki cookie
 • Reklamowe pliki cookie
 • Analityczne pliki cookie
 • Pliki cookie serwisów społecznościowych

Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej szczegółów na ten temat. Znajdują się w niej również informacje o tym, w jaki sposób używamy plików cookie, aby poprawić jakość naszych produktów i usług oraz zwiększyć komfort korzystania z nich przez Użytkownika.

ZEWNĘTRZNE ŁĄCZA I NARZĘDZIA INNYCH FIRM

Możemy zamieszczać na naszych platformach łącza do innych witryn lub aplikacji, nad którymi nie sprawujemy kontroli. Po kliknięciu łącza innej firmy Użytkownik zostanie przeniesiony na platformę, za którą nie odpowiadamy. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez taką witrynę lub platformę zewnętrzną. Należy zapoznać się z politykami prywatności innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich. Nasza witryna może również udostępniać treści zewnętrzne, które zawierają własne pliki cookie lub technologie śledzenia. Nie kontrolujemy sposobu wykorzystywania tych technologii.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których Dane osobowe zostały zebrane, lub przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Ustalając czas przechowywania Danych osobowych Użytkownika, bierze się pod uwagę następujące kwestie:

 • ryzyko wystąpienia szkody, jeśli dane stałyby się przedmiotem nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia;
 • ilość i wrażliwość Danych osobowych;
 • obowiązujące wymagania prawne;
 • fakt, czy okoliczności zmieniły się w taki sposób, że cele, dla których zebrano Dane osobowe, można osiągnąć innymi sposobami.

Gdy przechowywanie Danych osobowych nie będzie już wymagane, usuniemy lub zanonimizujemy je zgodnie z powyższymi informacjami.

PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Niektóre jurysdykcje przyznają osobom fizycznym prawa w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych. Prawa te nie są dostępne dla wszystkich i niekoniecznie mają zastosowanie we wszystkich kontekstach. W zależności od obowiązujących przepisów lub podstawy prawnej Użytkownik może mieć prawo do:

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
 • zażądania dostępu do swoich Danych osobowych;
 • zażądania wprowadzenia korekty w swoich Danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądania usunięcia swoich Danych osobowych;
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie w przyszłości, w przypadku gdy przetwarzaliśmy Dane osobowe na podstawie jego zgody;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, w tym ograniczenia sprzedaży lub udostępniania Danych osobowych;
 • zażądania przekazania swoich Danych osobowych sobie lub osobie trzeciej;
 • rezygnacji z niektórych transferów na rzecz osób trzecich.

Aby skorzystać z prawa, które zdaniem Użytkownika może mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów, może on skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając żądanie za pomocą tego formularza online. Primadi soddisfare la richiesta dell'utente potrebbe essere necessario verificarnel'identità oppure, in base alla legge vigente, potremmo non essere in grado didare seguito alla richiesta. W razie potrzeby powiadomimy Użytkownika w odpowiednim czasie o takich decyzjach lub wymaganiach.

Mieszkańcy stanu Kalifornia. Nasza informacja o prawach konsumenta w stanie Kalifornia zawiera omówienie tego, w jaki sposób konsumenci w Kalifornii uzyskują określone prawa i ochronę prywatności.

Składanie skarg. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu we współpracy z nami i chce złożyć formalną skargę, może skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub innym organem egzekwowania prawa.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub naszych praktyk w zakresie wykorzystywania danych, należy pisać na adres:

Cepheid
Attn: Privacy Officer
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 Stany Zjednoczone

Można też wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy.officer@cepheid.com.

AKTUALIZACJE POLITYKI

Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady dotyczące ochrony prywatności. Najbardziej aktualną wersję można znaleźć w naszej witrynie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny pod kątem aktualizacji.

ZAŁĄCZNIK 1

Kliknij tutaj, aby wyświetlić tabelę odpowiednich administratorów danych i podmiotów odpowiedzialnych.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink